Praktijkinformatie & vergoeding

 

Beroepskwaliteiten
Als psycholoog ben ik geregistreerd bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en het BIG register (overheid). Dit garandeert zowel de professionele kwaliteit van handelen als de inachtneming van de gedragscode, zoals die door het NIP (BIG bepalingen) aan haar leden is opgelegd.

Klachten over de behandeling of de hantering van de gedragscode kunt u, wanneer bespreking daarvan met de betreffende psycholoog geen oplossing biedt, voorleggen aan de praktijk van mevrouw Annette Heffels (telefoon 043-4082045). Zij zal dan, na uw probleem gehoord te hebben, trachten om met u en mij tot een oplossing te komen. Als ook dit niet lukt, is er altijd de mogelijkheid om een klacht neer te leggen bij de beroepsvereniging. Voor psychologen is dit het NIP-bureau, Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam, telefoon (020) 6109596 of aan het regionale tuchtcollege te Eindhoven Telefoon: (040) 2328599.

 Klik hier voor inzage het kwaliteitsstatuut

Contact met derden
Normaal gesproken onderhoud ik contact met uw huisarts. Ik stel de huisarts op de hoogte van het verloop van de behandeling en zal soms met de huisarts overleggen of aanvullende informatie opvragen, mocht dit nodig zijn. Wanneer u niet wilt dat er contact wordt opgenomen met uw huisarts dan kunt u dit tijdens de intake aangeven. Voor het verstrekken van informatie aan derden buiten uw huisarts moet u officieel toestemming geven via een apart formulier.

 

Rapportering/correspondentie
Wanneer in het kader van de behandeling correspondentie plaats vindt met de huisarts, zal dit altijd zijn na uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en nadat de betreffende rapportage met u is doorgenomen. Inhoud van deze rapportage is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld ter kennisname van de geadresseerde. Informatie kan slechts op uitdrukkelijk verzoek van u aan derden worden verstrekt en kan niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze van het huidige onderzoek/de behandeling. Soms wordt met uw toestemming/op uw verzoek een rapportage aan andere artsen dan uw huisarts verzonden (bijv. de bedrijfsarts of UWV). Ook hier geldt dat u eerst akkoord dient te geven voor verzenden, na het lezen van de rapportage zelf.

Rapportages mogen in geen enkel geval worden aangewend in juridische procedures en ondergetekende aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen hieruit voortvloeiend. Indien u een rapportage nodig heeft inzake een juridische procedure dient u deze bij een onafhankelijk psycholoog aan te vragen (waarmee geen behandelrelatie bestaat). Na een periode van 2 jaar na rapportering zijn de conclusies niet meer automatisch over te nemen/te gebruiken en dient desgewenst opnieuw consultatie/psychologisch onderzoek overwogen te worden. Informatie benoemd in rapportages is opgesteld in het kader van onderzoek en behandeling van u als cliënt en wordt niet geverifieerd bij evt. betrokken derden/partijen.

Duur van de gesprekken
Voor ieder gesprek wordt doorgaans 45 minuten gereserveerd.

 

Behandelaar
Soms zal naast de behandeling door mij een consult met bijvoorbeeld een
psychiater worden aangevraagd in overleg met u. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als er
vragen zijn over medicatie of over de diagnose

 

Kosten en betaling
In 2015 heeft u vanuit uw basisverzekering / jeugd-wet recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico (voor cliënten vanaf 18 jaar). Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van uw klachten (zie ook addendum verzekering).
Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2015 is het eigen risico € 375 per persoon in totaal. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Voorziet uw verzekering niet meer in vergoeding dan geldt voor de nog resterende consulten het consulttarief (*). De nota’s van deze consulten ontvangt u op uw thuisadres en dient U zelf binnen 14 dagen aan ons te voldoen.

Vanaf 1 januari 2015 wordt de jeugd GGZ, en daarmee de psychologische hulp in de Generalistische Basis GZ voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar, overgeheveld van de zorgverzekering naar de jeugd-wet. Hiermee komt de verantwoordelijkheid en de betalingen van de jeugd GGZ bij de gemeenten te liggen. Ook in de jeugd GGZ wordt gebruik gemaakt van de door de overheid vastgestelde producten en er is geen sprake van verplicht eigen risico.

In de regel geldt dat ieder consult bestaat uit 45 minuten behandelingstijd en 15 minuten administratietijd. De totale behandelduur wordt bepaald door consulten, diagnostisch onderzoek en eventueel mail of telefonische consulten. Bij absentie zonder telefonische berichtgeving en bij annulering minder dan 24 uur voor de afspraak worden aan u de volledige consultkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed. NB: annulering alleen per telefoon; u kunt altijd inspreken op de voicemail.

 

Wie betaalt de rekening?
Als uw psycholoog een contract heeft met uw zorgverzekeraar / gemeenten dan wordt de rekening buiten u om geregeld. (NB: Heeft een psycholoog geen contract met uw zorgverzekeraar dan krijgt u altijd de rekening mee. Hoeveel u van uw zorgverzekeraar vergoed krijgt is dan afhankelijk van uw polis). Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt namelijk alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan mij hebt doorgegeven zijn wij genoodzaakt de nota’s op u zelf te verhalen tegen het consulttarief.

 

Nakomen van afspraken
Het nakomen van de afspraken is voorwaarde om tot een goede hulpverlening te komen.
Als u echt niet naar een afspraak kunt komen, moet u dit ruim van tevoren aangeven. U
neemt dan contact met mij om een nieuwe afspraak te vragen. Als u minder
dan 24 uur van tevoren uw afspraak afzegt, zal u een rekening van € 90,00 worden
toegestuurd.

 

Bereikbaarheid
De praktijk is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer 046-4230272 tussen 09.00 en 17.00 uur. U kunt een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Vergeet daarbij niet uw telefoonnummer in te spreken. Ik neem dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Identificatie/verwijzing

Met ingang van 01-06-2009 zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te verifiëren. Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijsbrief door de huisarts/specialist. Daartoe vragen wij u om naar het eerste gesprek mee te nemen:

1. Een geldig legitimatiebewijs.
2. Verwijsbrief huisarts die voldoet aan de eisen zoals beschreven door zorgverzekeraar sinds 01-01-2014. Wanneer de verwijsbrief niet voldoet aan de criteria zullen wij u dit melden en aan u vragen een nieuwe versie mee te nemen. Wij hebben hier een voorbeeld dat wij u desgewenst kunnen meegeven.