NIP en NVP pleiten voor opname aanpassingsstoornissen in basispakket

Gezamenlijke reactie NIP en NVP op herziene versie Adviesrapport CVZ deel 2.

Aanpassingsstoornissen maken deel uit van het DSM-IV spectrum en dienen binnen de ggz behandeld en vergoed te blijven worden.

Dat zeggen het NIP en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) in hun gezamenlijke reactie op het tweede conceptrapport van het College voor Zorgverzekeringen (CvZ) van 24 mei 2013. Ook is er in dit tweede rapport meer aandacht voor de jeugd ggz, de gevolgen van seksueel misbruik en integrale zorg voor ouderen.

 

NIP en NVP vinden het rapport verder een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige versie. Het sluit beter aan bij de uitwerkingen van het bestuurlijk akkoord ggz en is beter onderbouwd. Het NIP en de NVP werken constructief mee aan dit akkoord en zijn dan ook positief maar kritisch naar het CvZ. De snelheid en omvang van alle wijzigingen die tegelijkertijd in de ggz worden doorgevoerd baren beide beroepsverenigingen wel de nodige zorgen. Belangrijk is gepaste zorg op de juiste plaats zonder barrières tussen huisartsenzorg, basis ggz en gespecialiseerde ggz. Juist omwille van preventie en tijdige behandeling om erger te voorkomen. Zo blijft de ggz toegankelijk en betaalbaar.

 

Aanpassingsstoornissen in basispakket

Het NIP en de NVP benadrukken in hun reactie dat het gehele spectrum van DSM-IV stoornissen tot de verzekerde zorg moet behoren. Ook bepleiten zij het spectrum van aanpassingsstoornissen toe te voegen aan het basispakket. De complexiteit en het effect op het dagelijks leven van deze stoornissen zijn te ernstig om uitsluitend binnen de huisartsenzorg te behandelen en dragen het risico van de ontwikkeling tot een ernstige en/of chronische stoornis. Hiervoor kan de sector richtlijnen opstellen voor de effectieve behandeling van aanpassingsstoornissen. Het CvZ neemt wel al aanpassingsstoornissen van jongeren als gevolg van huiselijk geweld en seksueel misbruik in het pakket op. Een heel belangrijk punt voor NVP en NIP.

 

Aansluiting van zorg

Een goede aansluiting van zorg tussen Huisarts-POH, Generalistische Basis-ggz en gespecialiseerde ggz vinden NIP en NVP essentieel om voor iedere zorgvraag passende hulp te bieden. Zij stellen dat pakketmaatregelen kunstmatige scheiding tussen deze driedeling moeten voorkomen zodat iedere zorgvrager toegang krijgt tot de zorg die hij of zij nodig heeft. Is de zorg in het lichtere echelon niet toereikend dan moet doorverwijzing mogelijk zijn. Zeker omdat de achterliggende, vaak zwaardere, problematiek pas aan het licht komt als een patiënt een vertrouwensrelatie heeft opgebouwd met de behandelaar. Het nieuwe stelsel moet daarom steeds worden getoetst aan de praktijk om effectief te kunnen werken.

 

Of dit in de praktijk leidt tot effectievere zorg zal moeten blijken. Niet alleen wetenschappelijke onderbouwing maar ook praktijkervaringen en gezamenlijk ontwikkelde kwaliteitsrichtlijnen moeten bepalen wat effectieve zorg is.

 

Verdere planning

Op vrijdag 14 juni adviseert de Adviescommissie Pakket de Raad van Bestuur van het CvZ tijdens een openbare vergadering. Op 24 juni stelt het CvZ het rapport vast waarna het aan de minister van VWS wordt overhandigd.

 

Lees meer in het themadossier Zorgstelsel

Lees hier de volledige reactie van het NIP en de NVP

bron: www.psynip.nl